บริจาคอวัยวะ
สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ

1 ผู้ให้ ช่วยได้ 8 ชีวิต

บริจาคอวัยวะ
ผู้แสดงความจำนง
ผู้ที่บริจาคแล้ว
ผู้ได้รับการปลูกถ่าย
ผู้รออวัยวะ
ข้อมูล ปี 2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
การปลูกถ่ายอวัยวะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย แต่การรับรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ ยังไม่กว้างขวาง และยังมีความเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอยู่มาก นี่คือข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้น
"
บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์
คือ ที่สุดแห่งการให้"
ว.วชิรเมธี
เรื่องราวแห่ง
ความดี
เรื่องเล่าความดีที่ไม่ดับสูญของผู้ให้ และการเริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ของผู้รับ